หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้าผลิตภัณฑ์ LEISTER

 1. บริษัท ฯ ขอรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อผู้ซื้อที่ได้สั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัท ฯ
 2. การเริ่มต้นการนับระยะประกันจะนับจากวันที่สินค้าได้มีการซื้อขายและส่งมอบกันระหว่างผู้ซื้อกับบริษัท ฯ หรือร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ ตามอายุประกันของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
 3. การรับประกันนี้ จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ฯ เป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายเท่านั้น
 4. ผู้ซื้อต้องมอบชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ได้รับประกันคืนให้แก่บริษัท ฯ
 5. การรับประกันไม่รวมถึงค่าพาหนะ ค่าขนส่ง รวมถึงค่าบริการนอกสถานที่
ประเภทสินค้า ชิ้นส่วนที่รับประกัน ระยะเวลาประกัน
ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ลมร้อน LEISTERอะไหล่ไฟฟ้าและค่าแรง ยกเว้นไส้ความร้อน (HEATING ELEMENT) หรือ HEAT CARTRIDGE และอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่อง1 ปี
 1. กรณีเครื่องหมดอายุประกันและมีการนำเครื่องมาเพื่อซ่อม ถ้ามีการเปลี่ยนอะไหล่ จะมีการรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนเป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ได้ส่งมอบเครื่องคืน หรือตามวันที่ในใบกำกับภาษี ทั้งนี้การรับประกัน 3 เดือนจะยกเว้นไส้ความร้อน (HEATING ELEMENT) และ HEAT CARTRIDGE เช่นกัน กรณีที่เครื่องเสียภายในระยะประกันอะไหล่ 3 เดือน และพบว่าเป็นอาการเสียของอะไหล่ตัวอื่นที่ไม่ใช่จุดเดิม จะมีค่าใช้จ่ายของค่าอะไหล่ใหม่รวมถึงค่าบริการ
 2. กรณีที่ส่งเครื่องเพื่อซ่อมและมีการเสนอราคาอะไหล่รวมค่าแรง ซึ่งลูกค้าปฎิเสธการซ่อม จะมีค่าใช้จ่ายในการเปิดตรวจสอบเครื่อง ซึ่งจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องกลับ

กรณีต่อไปนี้ ไม่ อยู่ในข่ายการรับประกัน

 1. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะถูกใช้งานในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของเครื่องที่ถูกออกแบบไว้ หรือใช้งานต่อเนื่องเกินสภาพการใช้งานที่ควรจะเป็น หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมโดยช่างที่มิใช่ตัวแทนของบริษัท ฯ
 3. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเปิดเครื่องโดยไม่ใช่ช่างของบริษัท ฯ ในระยะเวลาของการประกัน ซึ่งถือว่าการประกันสิ้นสุดทันที
 4. ผลิตภัณฑ์ชำรุด บุบสลาย แตกหัก หรือเกิดรอยขีดข่วนอันเนื่องจากสาเหตุภายนอก เช่นการเคลื่อนย้าย การขนส่ง อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ
 5. อุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่อง ได้แก่ แปรงถ่าน ปลั๊กไฟ สายไฟ ลูกปืน ซีลยาง หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ต้องชำรุดสึกหรอตามระยะเวลาใช้งาน หรือที่ต้องมีการเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ
 6. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากระบบหรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ หรือการต่อสายไฟผิด รวมถึงการเกิดฟ้าผ่า น้ำท่วม การก่อจลาจลเป็นต้น

LEISTER Product Warranty

 1. The Company offers warranty for product quality to buyers who have ordered and purchased products from the Company.
 2. The warranty period will commence from the date that products are traded and delivered between the buyers and the Company or the Company’s stores or distributors according to the warranty period of each product category.
 3. This Warranty only covers products imported by the Company.
 4. The buyers must return defective parts of products under warranty to the Company.
 5. The warranty does not include vehicle cost, transportation cost, as well as off-site service charges.
Product CategoryParts under WarrantyWarranty Period
LEISTER hot air blowersElectronic parts and labor costs
except HEATING ELEMENT
or HEAT CARTRIDGE
and consumable parts of the device
1 year
 1. In the event that the warranty has expired and the device is brought for repair, and if replacement of parts is required, the replacement parts will be under warranty for 3 months from the date that the device has been returned, or the date of tax invoice. However, this 3-month warranty will exclude HEATING ELEMENT and HEAT CARTRIDGE. In the event that the device is broken within the 3-month warranty period for replacement parts, and it is found that other part is broken not the one being replaced earlier, the cost of new parts and service fee will be charged.
 2. In the event the device is sent for repair, and the price of spare parts and labor cost have been quoted but the customers refuse such repair, the cost of device disassembly and inspection will be charged excluding the cost of sending the device back to customers.

The following cases are not covered under warranty.

 1. The product becomes defective because it has been misused, or it has been overly used, or there is a lack of proper maintenance.
 2. The product has been modified, altered or repaired by technicians who are not the Company’s technicians.
 3. The product has been disassembled by persons who are not the Company’s technicians during warranty period, and in such case, the warranty will be deemed terminated immediately.
 4. The product is damaged, impaired, broken or scratched due to external causes such as relocation, transportation, accident, negligence.
 5. Consumable parts of the product such as carbon brush, plug, wire, bearing, rubber seal or any other equipment that will become worn out over its useful life, or require replacement periodically.
 6. The product is damaged due to incorrect power system or voltage not meeting the product design, or incorrect wiring, lightning, flood, riot, for example.